Ethiopia

Ethiopia is located in the Horn of Africa. It’s one of the ancient civilizations, with rich historical heritages. The country had experienced monarchial states for centuries; however, in 1974 the military junta took over power from the late Emperor Haile-Selassie; later itself defeated by rebel fighters EPRDF in 1991. Since then Ethiopia begun to experience a multi-party political system, with it the private sector start to flourish.

A nation with over 83 million people (second populous in the continent), speaking about 70 different languages, nearly 63% of its population lives below poverty line. Ethiopia still is categorized one the poorest nations on the planet. Paradoxically, however, the country is endowed with tremendous natural resources & favorable climate that could be potentially tapped into to create wealth & prosperity for its deprived majority.

Gender based violence and child abuse makes it difficult for the society to attain quality of life. HIV/AIDS still is a serious threat that leaves over 1 million children orphan. Though access to primary education in general shows a positive improvement; at secondary/tertiary level a significant number of children/youth drops out. Quality and relevance of education to prepare youngsters to job market remains to be a huge challenge!

In general, the problem in the country is vast and complex. The major ones are: poor health status, low income (per capita income for the country is 360 US $), population boom, illiteracy, the private sector poorly developed, and some negative cultural barriers to promote development.

However, besides the poverty Ethiopia is a country full of surprises with extreme beautiful rough nature, lakes, hot springs, fauna, numerous religions, churches and monasteries, delightful food and the best coffee of the world, hearty, proud and colorful people with their always smiling faces and a very rich culture and history. This country in the horn of Africa is certainly worth to visit and will overwhelm everyone with its unexpected and fascinating power and magnificent beauty.

 

Background Holeta Town

Holeta town with a population of over 45,000 inhabitants, is only 40 km away from the capital, where it should benefit from a fast growing infrastructural development. For long the area has been known as suitable for farming and many flower farms are found nearby. However, over the last few decades the situation has gotten worse due to a number of socio-economic factors like:

1. Military base: Around 1950, the Imperial Military Academy was set up at Holeta. A large presence of the military ever since induced a number of 'illicit activities' such as liquor bars, prostitution, and so forth; which had not been the case long before. The officers would temporarily start families only to abandon them later, when they were relocated to other bases. As a result, abandoned families with children facing the harsh living conditions has become reality.

2. Rural-urban migration: Every year several families move from the neighboring rural villages to Holeta town in search for a better life. Their expectation fails when they are met with rising prices while they do not have sufficient income. The major pushing factor for these group of people is: shortage of farmlands at their home villages. This is so, because unregulated population increment has put lots of pressure over productive land, which has te be continuously divided for generations. Family disintegration and separation is often a common problem as instability and social crises persist. 

3. Flower farms: The expansion of flower farms around Holeta has contributed into two ways. One is, the original landowners were evicted (or made to leave) after they receive a very meager compensation package. Neither there was assistance rendered for these farmers to resort into some other productive activity. Second to that, flower farms do not pay fair wage (0.7 USD/day is common practice) and the working condition is neither favorable working with toxic chemicals. Several cases of sexual abuse & mistreatment against working girls and young mothers were reported, caused by ignorance & very poor labour conditions. 

4. HIV-AIDS: According to the town's Health bureau, HIV prevalence rate is among the highest compared to other towns in the Oromia region. This may have been attributed to the above social imbalances & unstable families. Despite the free access to ART services, orphans due to HIV related death is high.

5. Polygamy: It is customary for a large number of married men to have multiple partners. This would put women and children at very high risk. As the women is mostly dependent financially on the man, they hardly afford to live a very basic life once the man abandons her. The situation takes a more grim picture when looking at children. In times of family breakage, children are expected to follow the mother who will not be definitely in a position to give proper care and protection.  

6. Mothers search for a better life: A lot of mothers go to Arabic countries to find themselves a job leaving their husband and children behind and sometimes there is no contact at all and they never come back. 

These are the main reasons that the Holeta town population, the children and their families needs ours support. Therefore Rose Land Child Development organization has initiated to launch the 'child care and education' project with special emphasis on strengthening the capacity of families, more particularly that of women in this town. Through this approach, we believe, we can shape the future of disadvantaged children. We do this inspired by Love and Care to those who needs it most and we ask them to actively improve their living conditions by working hard in so called Self Help Groups that we established. The Self Help Groups learn a profession like handicraft preparation or  agriculture by following trainings and by listening to and inspiring each other.

"A single hand can't clap, together we can make the difference!"

 

Ethiopië

Ethiopië is gelegen in de Hoorn van Afrika. Het is een van de oude beschavingen, met een rijk historisch erfgoed. Het land was eeuwenlang een monarchie. Echter in 1974 werd Keizer Haile Selassie afgezet door  de militaire junta. Deze werd in 1991 verslagen door  rebellen van de  EPRDF. Sindsdien heeft  Ethiopië een meer partijenstelsel. Daardoor bloeide de particuliere sector op.

Het is een natie met meer dan 83 miljoen mensen (tweede dichtstbevolkte in de continent) waar meer dan  70 verschillende talen worden gesproken. Bijna 63% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ethiopië wordt nog steeds beschouwd als een van de armste landen.In schril contrast hiermee zijn de enorme natuurlijke rijkdommen en  het gunstige klimaat Deze kunnen mogelijk worden aangeboord om rijkdom en welvaart te scheppen voor haar merendeels arme bevolking.

Seksegebonden geweld en kindermishandeling maken het moeilijk voor de samenleving om een betere leefbaarheid te bereiken. HIV / AIDS is nog steeds een ernstige bedreiging die meer dan 1 miljoen kinderen wees heft veroorzaakt. De toegang tot  het basisonderwijs laat in het algemeen een positieve verbetering zien. Bij  het secundaire / tertiaire niveau vallen een aanzienlijk aantal kinderen / jongeren uit.                   

De  kwaliteit van het onderwijs en het belang om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt blijft een enorme uitdaging!

De  problemen in het land zijn groot en complex. De belangrijkste daarvan zijn: een slechte gezondheidstoestand, een laag inkomen (inkomen per hoofd voor het land is 360 US $), een snelgroeiende bevolking, analfabetisme, een slecht ontwikkelde privé-sector en een aantal negatieve culturele barrières om de ontwikkeling te bevorderen.

Echter naast de armoede is Ethiopië een land vol verrassingen met prachtige ruige natuur, meren, warmwaterbronnen, fauna. Er zijn vele godsdiensten, kerken en kloosters, heerlijk eten en de beste koffie van de wereld. Stevige, trotse en kleurrijke mensen met hun altijd lachende gezichten en een zeer rijke cultuur en geschiedenis. Dit land in de Hoorn van Afrika is zeker de moeite waard om te bezoeken en zal iedereen verrassen met zijn onverwachte kracht en prachtige schoonheid.

 

Achtergrond Holeta Town

Holeta stad heeft een bevolking van meer dan 45.000 inwoners. Het ligt op slechts 40 km afstand van de hoofdstad, waar het zou moeten profiteren van een snel groeiende infrastructurele ontwikkeling. Al jarenlang staat het gebied bekend om zijn goede landbouwgrond en zijn vele bloemkwekerijen.Echter, de afgelopen decennia is de situatie nog verergerd door een aantal sociaal-economische factoren, zoals:

1. Militaire basis: Rond 1950, werd de Keizerlijke Militaire Academie opgericht op Holeta. De grote aanwezigheid van het leger veroorzaakte een aantal 'illegale activiteiten', zoals bars, prostitutie, enzovoorts. Deze problemen waren er eerder niet.  De officieren begonnen gezinnen en toen ze werden verplaatst naar andere bases lieten ze die in de steek.                       

Als gevolg daarvan worden verlaten gezinnen met kinderen geconfronteerd met moeilijke levensomstandigheden

2. Rural-stedelijke migratie: Elk jaar verhuizen verschillende families van de naburige dorpen naar Holeta stad op zoek naar een beter leven. Hun verwachting mislukt wanneer ze te maken krijgen met stijgende prijzen, terwijl ze niet voldoende inkomen hebben. De belangrijkste achterliggende oorzaak voor deze groep mensen is: gebrek aan landbouwgronden in hun  dorpen. Dit komt door de sterke bevolkingsgroei waardoor er te weinig productief land overblijft dat al generaties lang wordt verdeeld.is te continu worden verdeeld voor de generaties. Het uiteenvallen van gezinnnen en scheiding is vaak een gemeenschappelijk problem waardoor instabiliteit en sociale crises blijven bestaan. 

3.Bloemkwekerijen: Door de uitbreiding van de bloemkwekerijenn rond Holeta heeft bijgedragen tot het ontruimen van de oorspronkelijke landeigenaren (of gedwongen te vertrekken) nadat ze een zeer magere vergoeding.  Evenmin werd er steun verleend aan deze boeren om andere producten te verbouwen. De bloemkwekerijen betalen geen eerlijk loon(0,7 USD / dag is gangbare praktijk) en de werkomstandigheden zijn niet gunstig door het werken met giftige chemicaliën.       

Verschillende gevallen van seksueel misbruik en mishandeling tegen de werkende meisjes en jonge moeders werden gemeld, veroorzaakt door onwetendheid en zeer slechte arbeidsomstandigheden. 

4. HIV-AIDS: Volgens de gezondheiddienst is het aantal HIV patiënten een van de hoogste in vergelijking met andere steden in de regio Oromia. Deze kunnen worden toegeschreven aan de bovengenoemde ongelijkheden en sociaal instabiele families. Ondanks de vrije toegang tot ART diensten is de sterfte onder weeskinderen door HIV hoog.

5. Polygamie: Het is gebruikelijk voor een groot aantal gehuwde mannen om meerdere partners hebben. Hierdoor lopen vrouwen en kinderen een zeer hoog risico. Omdat de vrouwen grotendeels financieel afhankelijk zijn van de man, kunnen ze ze zich nauwelijks een zeer eenvoudige leven veroorloven zodra de man haar verlaat.                                                        

De situatie is voor de kinderen nog slechter.Waneer het gezin uiteenvalt, wordt van de kinderen verwacht dat ze de moeder volgen die bepaald  niet in staat isom de juiste zorg en bescherming te geven.  

6. Moeders zoeken voor een beter leven: Veel moeders gaan naar Arabische landen om een baan te vinden.                  

Ze verlaten hun man en kinderen.Soms is er geen contact meer en komt ze nooit meer terug. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom  de kinderen en hun gezinnen onze ondersteuning nodig hebben.Daarom is Rose Land Child Development organisatie gestart met het 'kinderopvang en onderwijs' project.                         

Speciale nadruk wordt gelegd op het aanhalen van de gezinsband door de positie van vrouwen in deze stad te versterken. Door deze aanpak kunnen we de toekomst van kansarme kinderen verbeteren.  We doen dit geïnspireerd door liefde en zorg voor hen die het het meest nodig hebben.We vragen hen om actief hun omstandigheden te verbeteren door hard te werken in de zogenoemde Zelf Help Groepen die we opgericht hebben.. De Zelf Help Groepen leren een vak, zoals ambachtelijke handvakwerk of werken in de landbouw door het volgen van trainingen en door te luisteren en elkaar te inspireren.

"Een enkele hand kan niet klappen, samen kunnen we het verschil maken!"

 

Contribute!
Books!
Shop!